Doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp trong dịp lễ, tết thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế đối với hàng cho biếu, tặng từ quỹ phúc lợi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành
  • Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  • Tại khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

  1. Căn cứ tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
  • Tại khoản 1 quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.
  • Tại Khoản 5 quy định: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.
  1. Căn cứ các quy định nêu trên:
  • Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc hàng hóa mua về với mục đích để bán, dùng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.
  • Doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hướng dẫn tại công văn 834/TCT-DNL ngày 14/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!