GDP quý I tăng 5,1%


Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước.  

Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng này cao hơn quý I các năm từ 2012 tới 2014, nhưng thấp hơn mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,03%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,17% đóng góp 1,46 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,52%, đóng góp 2,65 điểm phần trăm. 

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, ngành nông nghiệp đã cho thấy dấu hiệu khả quan với mức tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2016, ngành này giảm đến 2,69%), đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; ngành lâm nghiệp tăng 4,94% đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thuỷ sản tăng 3,5% đóng góp 0,09 điểm phần trăm. 

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chỉ tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2011 trở lại đây, trong đó, ngành khai khoáng giảm mạnh, bằng 90% cùng kỳ năm trước, làm giảm 0,76 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung; ngành chế biến chế tạo đạt mức tăng 8,3%, giảm đáng kể so với mức tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2015 và 8,94% của cùng kỳ năm 2016, đóng góp 1,46 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 6,1% thấp hơn tốc độ tăng 8,6% của cùng kỳ năm 2016, đóng góp 0,3 điểm phần trăm. 

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung. Trong đó, bán buôn và bán lẻ tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,77 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6,03%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm. Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,76%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm trong khi hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,72%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm. 

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm nay, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,19%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,06%, khu vực dịch vụ chiếm 43,99%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,76%. 

Tích lũy tài sản tăng 8,5%, đóng góp 2,27 điểm phần trăm trong khi chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu, làm giảm 4,42 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, phân tích, việc GDP tăng trưởng ở mức 5,15% là thấp hơn so với trước đây, cho thấy việc đạt tăng trưởng đặt ra là 6,7% năm 2017 là không đơn giản. Trong khi đó, việc điều hành kinh tế vừa phải bảo đảm tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát lạm phát bình quân ở mức 4%, điều này đặt ra nhiều thách thức trong điều hành. 

Còn ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, cho biết kinh tế tăng trưởng thấp một phần do ảnh hưởng của việc kinh tế thế giới phục hồi tương đối chậm. Cùng với đó, vẫn có những khó khăn về vấn đề thời tiết ảnh hưởng đến nông nghiệp và một số khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. 

Ngoài ra, Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, theo đó giảm phụ thuộc vào công nghiệp khai khoáng, nguyên liệu thô nên việc sụt giảm những ngành này cũng ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung.


Nguồn:

TCT online