3 tháng phát hiện 2.400 khoản chi chưa đủ thủ tục


Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 3 tháng đầu năm, hệ thống KBNN  thực hiện kiểm soát đạt 183.587 tỷ đồng, đạt 20,3% so với dự toán (dự toán chi thường xuyên năm 2017 là 902.880 tỷ đồng).  

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 2.400 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng. 

Ước tính đến ngày 31/3/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 40.374,4 tỷ đồng, đạt 13,8% so với kế hoạch vốn năm 2017 nhà nước giao. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 9,6 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2017, KBNN đã huy động cho NSNN 51.330,5 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng). Riêng tháng 3/2017 (tính đến ngày 25/3/2017), KBNN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trong nước đạt 24.421 tỷ đồng vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.


Nguồn:

TCT online