sở thực hiện hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định 69/2008/NĐ-CP hiệu lực thi hành được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi thu nhập chịu thuế giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo.


Trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế.
 2. Căn cứ Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường:
 • Tại Khoản 2 Điều 1 quy định đối tượng điều chỉnh của Nghị định.
 • Tại Điều 8 quy định về áp dụng thuế TNDN:
 • Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.
 • Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo.
 • Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì được miễn thuế TNDN trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.
 • Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo nguyên tắc: Thời gian hưởng ưu đãi theo các quy định trước đây đã hết thì được hưởng thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này sau khi trừ đi thời gian đã được hưởng ưu đãi trước đây.
 1. Căn cứ Nghị định 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN:
 • Tại Khoản 3 Điều 15 quy định: Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao và môi trường.
 • Tại Khoản 2 Điều 16 quy định: Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 1. Căn cứ tại Điểm a Khoản 10 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định về cơ sở thực hiện xã hội hóa.
 2. Căn cứ các quy định nêu trên, tổ chức được thành lập năm 2007 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường của tỉnh không phải là cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định nên không thuộc diện hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định nêu trên.

Hướng dẫn tại công văn 913/TCT-CS ngày 16/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!