Gạo bán cho doanh nghiệp, hợp tác không phải khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trong khâu sản xuất, xay xát, gạo không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp sản xuất gạo không phải ứng vốn để trả thuế GTGT khi mua gạo, không phải khai, tính nộp thuế GTGT khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản xuất, kinh doanh gạo.


Trả lời UBND tỉnh Đồng Tháp liên quan đến chính sách thuế GTGT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  1. Thuế GTGT thu theo hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành thì thuế GTGT thu đối với gạo cũng như đối với các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác như sau:
  • Tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định “sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;
  • Tại Khoản 2 Điều 8 quy định “sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này ” thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%;
  1. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.
  2. Căn cứ các quy định nêu trên:
  • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất lúa gạo không được khấu trừ mà phải tính vào chi phí. Luật thuế GTGT quy định các hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất lúa gạo đều được quy định không chịu thuế GTGT hoặc áp dụng thuế suất thấp 5% (đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc,...) đã khuyến khích sản xuất nông nghiệp, giảm giá thành sản xuất lúa gạo.
  • Gạo bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trong khâu sản xuất, xay xát, gạo không chịu thuế GTGT (không có thuế GTGT đối với gạo), doanh nghiệp sản xuất gạo không phải ứng vốn để trả thuế GTGT khi mua gạo, không thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT khi bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản xuất, kinh doanh gạo.
  • Gạo do doanh nghiệp sản xuất kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại khâu cuối bán lẻ trực tiếp hoặc bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì mới phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%. Cơ sở sản xuất, kinh doanh bán lẻ gạo được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong khâu bán lẻ.
  • Gạo xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh xuất khẩu gạo được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của gạo xuất khẩu theo quy định.

Hướng dẫn tại công văn 3167/BTC-CST ngày 10/03/2017 của Bộ Tài chính.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!