Đối với tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp thì thực hiện khai nộp hồ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi đất chịu thuế. Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải khai bổ sung theo mẫu số 01/TK-SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh.


Trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 53/2011/NĐ-CP chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về giá của 1m2 đất tính thuế:
  • Từ ngày 01/01/2012, giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.
  • Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1m2 đất tính thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ.
  1. Căn cứ tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
  • Tại điểm c1quy định khai thuế đối với tổ chức:

Tổ chức thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại tiết đ.2 khoản này.

  • Tại điểm d1 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung theo mẫu số 01/TK-SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó.

  • Tại điểm đ1 quy định về thời hạn cơ quan thuế ra thông báo và thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
  1. Căn cứ quy định nêu trên, trong năm 2017, tổ chức phát sinh yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp (thay đổi chu kỳ ổn định giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) thì thực hiện kê khai bổ sung theo mẫu 02/TK-SDDPNN theo quy định nêu trên.

Hướng dẫn tại công văn 807/TCT-CS ngày 10/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!