sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu theo pháp luật về đầu sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu sản xuất sản phẩm hàng hóa tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.


Trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hoàn thuế đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.
  2. Căn cứ tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) quy định:
  • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với:
  • Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
  1. Căn cứ tại công văn 5978/CT-Ktra2, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế không nêu rõ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát của doanh nghiệp tự khai thác tài nguyên, khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất gạch hay mua tài nguyên, khoáng sản về làm nguyên liệu sản xuất gạch.
  2. Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/07/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

Hướng dẫn tại công văn 989/TCT-CS ngày 20/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!