Các ngân hàng, tổ chức tín dụng các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến quan thuế quản lý, đăng cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng trước số lượng phát hành.


Trả lời Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng Agribank) về hóa đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 quy định về các loại hóa đơn.
 • Tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 9 quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.
 • Tại Khoản 1 Điều 27 quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tại Khoản 2 Điều 32 quy định:

Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 64/2013/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng.

 1. Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 39/2014/TT-BTC:
 • Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
 • Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.
 • Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.
 1. Căn cứ tại công văn 395/TCT-DNL và công văn số 1673/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc chấp thuận cho Ngân hàng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thống nhất trên toàn hệ thống.
 2. Căn cứ quy định nêu trên:
 • Trường hợp Ngân hàng thay đổi năm khởi tạo chứng từ thì Ngân hàng gửi Thông báo phát hành hóa đơn bằng bản giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, không phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
 • Hàng quý, Ngân hàng phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Ngân hàng thực hiện gửi bản giấy Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý do hệ thống cơ quan thuế chưa thực hiện nâng cấp được ứng dụng kê khai qua mạng đối với hóa đơn của các đơn vị đặc thù.

Hướng dẫn tại công văn 876/TCT-DNL ngày 14/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!