nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp thẩm quyền chấp thuận không thông qua đấu giá thì khai thuế theo mẫu số 01/CNKD (theo Thông 92/2015/TT-BTC). Trường hợp trong năm dương lịch nhân tổng doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì nhân không phải khai thuế, nộp thuế làm cam kết gửi kèm theo hồ chuyển nhượng tên miền Internet.


Trả lời Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
  • Tại điểm 1, Phụ lục 01 - Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn:

Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0,5%.

  • Tại Điều 7 về khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh quy định về hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế.
  1. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động chuyển nhượng tên miền miền Internet được cấp không thông qua đấu giá của cá nhân chịu thuế suất theo nhóm ngành thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0,5%.
  • Cá nhân chuyển nhượng thực hiện khai thuế theo tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, kèm theo Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp tài liệu chứng minh tên miền Internet đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng (Mẫu 04 ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BTTTT).
  • Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh việc chuyển nhượng. Căn cứ để chứng minh cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế là chứng từ nộp thuế khi cá nhân thực hiện nộp thuế vào NSNN.
  • Trường hợp trong năm dương lịch cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có tổng doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì cá nhân không phải khai thuế, nộp thuế và làm cam kết gửi kèm theo hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet.

Hướng dẫn tại công văn 784/TCT-TNCN ngày 09/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!