Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.


Trả lời Công ty cổ phần Lochsa Việt Nam về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
  • Tại Điều 28 quy định về địa điểm và thủ tục nộp thuế:
  • Kho bạc Nhà nước (KBNN) nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại KBNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA).
  • Hạch toán thu NSNN đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc: công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của địa phương cấp tỉnh đó.
  • Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 quy định đối với số tiền thuế nợ được gia hạn của người nộp thuế.
  1. Căn cứ tại khoản 7 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 28a của Nghị định 83/2013/NĐ-CP về xử lý đối với việc chậm nộp thuế.
  2. Căn cứ hướng dẫn nêu trên:
  • KBNN khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại KBNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Số thuế GTGT do KBNN khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu.
  • Trường hợp doanh nghiệp thực hiện công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán phát sinh trong thời gian NSNN chưa thanh toán.
  • Đối với số tiền thuế nợ được gia hạn của doanh nghiệp, căn cứ danh sách đề nghị của cơ quan thuế chuyển sang, KBNN nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch khấu trừ để nộp vào NSNN khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán, số tiền thuế khấu trừ không vượt quá số tiền thuế nợ được gia hạn của doanh nghiệp.

Hướng dẫn tại công văn 971/TCT-CS ngày 20/03/2017 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!