Điều khoản sử dụng

28 tháng 10, 2008

Chào mừng bạn đến với website: www.ts24.com.vn của TS24 Corporation (Giấy Đăng ký kinh doanh số 0309478306). “TS24 Corporation”, “TS24 Corp”, “TS24”, "chúng tôi" ( tùy theo từng trường hợp) cung cấp dịch vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ sau đây áp dụng cho việc sử dụng của bạn khi vào trang web này:

 

01. Mối quan hệ của bạn với TS24

 
Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ và trang web của TS24 (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ Dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi TS24 theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chứa các điều khoản của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và TS24. “TS24” nghĩa là TS24 Corporation, trụ sở chính là 285/94B Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam. Văn bản này giải thích việc thỏa thuận đó được tạo nên như thế nào, và trình bày một vài điều khoản của thỏa thuận đó.
 
Mặt khác là trừ khi đã thỏa thuận bằng văn bản với TS24, thỏa thuận của bạn với TS24 sẽ luôn bao gồm tối thiểu các điều khoản và điều kiện được trình bày trong văn bản này. Những điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản Chung”.
 
Sự thỏa thuận của bạn với TS24 cũng sẽ bao gồm các điều khoản của bất kỳ Thông báo Pháp lý nào có thể áp dụng cho Các Dịch vụ, bổ sung cho Các điều khoản Chung. Tất cả các điều này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản bổ sung”. Khi Các điều khoản bổ sung áp dụng cho một Dịch vụ, những điều này sẽ có thể truy cập được để cho bạn đọc hoặc là bên trong, hoặc là thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ đó.
 
Các điều khoản Chung, cùng với Các điều khoản bổ sung, hình thành một thỏa thuận ràng buộc mang tính pháp lý giữa bạn và TS24 liên quan đến việc bạn sử dụng Các dịch vụ. Quan trọng là bạn bỏ thời gian để đọc chúng cẩn thận. Nói chung, thỏa thuận pháp lý này được nhắc đến bên dưới là “Các điều khoản”.
 
Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Các điều khoản bổ sung với Các điều khoản Chung, thì Các điều khoản bổ sung có hiệu lực cao hơn liên quan đến dịch vụ đó.

 

02. Chấp nhận Các điều khoản

 
Để sử dụng dịch vụ, bạn trước tiên phải đồng ý Các điều khoản. Bạn không được sử dụng Các Dịch vụ nếu bạn không chấp nhận Các điều khoản.

Bạn có thể chấp nhận Các điều khoản bằng cách:

    • Nhấp chấp nhận hoặc đồng ý Các điều khoản, khi tùy chọn vào các mục được làm sẵn của TS24 tạo ra trong giao diện người dùng của bất kỳ dịch vụ nào; hoặc
    • Bằng cách thực tế sử dụng Các dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng TS24 sẽ coi việc bạn sử dụng Các dịch vụ là sự chấp nhận Các điều khoản từ thời điểm đó trở đi.

Bạn không được sử dụng Các dịch vụ và không được chấp nhận Các điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi pháp lý để hình thành một hợp đồng ràng buộc với TS24, hoặc (b) bạn là một người bị cấm sử dụng Các dịch vụ theo pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng Các dịch vụ.

Trước khi tiếp tục, bạn nên in ra hoặc lưu lại một bản sao Các điều khoản Chung để làm hồ sơ của bạn.

 

03. Các điều khoản về Ngôn ngữ

 
Khi TS24 đã cung cấp cho bạn một phiên bản tiếng Việt của Các điều khoản, thì bạn đồng ý rằng phiên bản tiếng Việt của Các điều khoản sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với TS24.

Nếu TS24 có cung cấp thêm một số phiên bản bằng ngôn ngữ khác, thì khi có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các phiên bản với phiên bản tiếng Việt thì phiên bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực cao hơn.

 

04. Việc cung cấp Các Dịch vụ của TS24

 
TS24 có thể thành lập các công ty con và các chủ thể pháp lý liên kết khắp thế giới (“Các công ty con và Liên kết”). Thỉnh thoảng, Những công ty nào sẽ cung cấp Các dịch vụ cho bạn nhân danh bản thân TS24. Bạn công nhận và đồng ý rằng Các công ty con và Liên kết sẽ được trao quyền cung cấp Các dịch vụ cho bạn.

TS24 đang liên tục cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng của mình. Bạn công nhận và đồng ý rằng hình thái và bản chất của Các dịch vụ mà TS24 cung cấp có thể thay đổi lúc này qua lúc khác mà không cần thông báo trước cho bạn.

Như là một phần của việc cải tiến liên tục này, bạn công nhận và đồng ý rằng TS24 có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong Các dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung tùy theo sự suy xét duy nhất của TS24, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Các dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho TS24 khi nào bạn ngừng sử dụng Các dịch vụ.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu TS24 vô hiệu hóa việc truy cập đến tài khoản của bạn, thì bạn có thể bị ngăn không cho truy cập Các Dịch vụ, các chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tập tin hoặc nội dung nào khác chứa trong tài khoản của bạn.

Bạn công nhận và đồng ý rằng dù TS24 hiện đặt ra hoặc không đặt ra các giới hạn trong các gói sản phẩm Dịch vụ của TS24 là hiện tại. Những giới hạn đó có thể thay đổi hoặc đặt ra bởi TS24 bất cứ lúc nào, tùy theo sự suy xét của TS24.

 

05. Việc sử dụng Các Dịch vụ của bạn

 
Nhằm truy cập một số Dịch vụ, bạn có thể được đòi hỏi cung cấp thông tin về bạn (như là các chi tiết chứng minh nhân thân, mã số thuế, địa chỉ liên lạc…) như là một phần của tiến trình đăng ký Dịch vụ, hoặc như là một phần của việc bạn sử dụng tiếp tục Các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn trao cho TS24 sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

Bạn đồng ý sử dụng Các Dịch vụ chỉ vì các mục đích được cho phép bởi (a) Các điều khoản và (b) bất kỳ luật, quy định thực định nào hoặc các tập quán được chấp nhận chung hoặc các hướng dẫn trong các phán quyết thích hợp (bao gồm bất kỳ pháp luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Việt Nam hoặc các quốc gia thích hợp).

Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ Các Dịch vụ nào bằng bất kỳ các phương tiện nào khác hơn là thông qua giao diện được cung cấp bởi TS24, trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với TS24. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) bất kỳ Các Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động hóa nào (bao gồm việc sử dụng các đoạn mã hoặc các trình duyệt web) và sẽ bảo đảm rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn được trình bày trong bất kỳ tập tin robots.txt nào hiện diện trên Các Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động nào quấy nhiễu hoặc phá Các Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với Các Dịch vụ).

Trừ khi bạn đã được đặc biệt cho phép làm vậy trong một thỏa thuận riêng biệt với TS24, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại Các Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì.

Bạn đồng ý rằng bạn duy nhất chứa trách nhiệm về (và rằng TS24 không có trách nhiệm gì với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ sự vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Các điều khoản và về các hậu quả của bất kỳ sự vi phạm như vậy (bao gồm bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào TS24 có thể gánh chứa).

 

06. Bảo mật Các mật khẩu Tài khoản của bạn

 
Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm về việc duy trì tính bí mật của các mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Các Dịch vụ.

Do đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ độc nhất chứa trách nhiệm với TS24 về tất cả các hoạt động diễn ra dưới danh nghĩa tài khoản của bạn.

Nếu bạn bỗng nhận thấy bất kỳ việc sử dụng không có ủy quyền nào mật khẩu của bạn hoặc tài khoản của bạn, bạn đồng ý thông báo cho TS24 ngay lập tức hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ support@ts24.com.vn

 

07. Chính sách bảo mật thông tin nhân của bạn

 
Để có thông tin về các quy trình bảo vệ dữ liệu của TS24, xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của TS24 . Chính sách này giải thích việc TS24 xử lý thông tin cá nhân của bạn, và bảo vệ tính riêng tư của bạn như thế nào, khi bạn sử dụng Các dịch vu.

Bạn đồng ý việc sử dụng dữ liệu của bạn đúng theo các chính sách bảo mật của TS24.

 

08. Nội dung trong Các dịch vụ

 
Bạn nên nhận thức rằng Nội dung được trình bày cho bạn như là một phần của Các Dịch vụ, bao gồm không giới hạn các quảng cáo trong Các Dịch vụ và Nội dung có tài trợ bên trong Các dịch vụ, có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ mà được sở hữu bởi các nhà tài trợ hoặc các khách hàng tiêu biểu quảng cáo cung cấp Nội dung đó cho TS24 (hoặc bởi Những người hoặc công ty khác nhân danh họ). Bạn không được chỉnh sửa, cho thuê, khoán, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Nội dung này (hoặc toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn được làm vậy bởi TS24 hoặc các chủ nhân của Nội dung đó, trong một thỏa thuận riêng biệt.

Bạn có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn để chắc chắn rằng các thông tin này là chính xác nhất trong thời điểm hiện hành. Nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi bạn là lừa dối, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, TS24 có quyền chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ sự đăng ký sử dụng ở hiện tại hay sử dụng trong tương lai của Trang web.

Bạn đồng ý không được chuyển nhượng hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để truy cập vào các trang web này.  Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải:

(A) chỉ sử dụng tài khoản của bạn được cung cấp bởi TS24 để truy cập vào trang web này và trả phí Dịch vụ tương ứng cho gói sản phẩm Dịch vụ mà bạn chọn.
(B) tự trang bị các trang thiết bị cần thiết cho bạn để kết nối với World Wide Web, bao gồm một máy tính và modem hoặc các thiết bị truy cập internet.

Các phần mềm của TS24 sử dụng công nghệ phần mềm trên nền web-based, do đó việc lưu trữ các nội dung chứa trong đó chỉ được thực hiện khi bạn kích hoạt vào nút lưu trữ mới được cất giữ lại, như vậy bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web nếu chưa lưu trữ thì nội dung bị mất là hoàn toàn tại rủi ro riêng của bạn hoặc do bị NGẮT QUÃNG đường truyền internet mà bạn sử dụng. TS24 không bảo hành cho bất kỳ hình thức nào khiếu nại bị mất nội dung do chưa lưu trữ hoặc do người sử dụng không thực hiện đúng hướng dẫn của trang web. TS24 từ chối bất kỳ sự bảo hành nào liên quan về sự cố máy tính của bạn bao gồm:

    Mọi sự cố liên quan đến việc tấn công của virus máy tính vào máy tính của riêng bạn hay bất kỳ sự cố không truy cập được từ máy của riêng bạn mà thôi.
    Từ chối các trách nhiệm pháp lý liên quan do bạn để lộ thông tin cá nhân của mình dưới bất kỳ hình thức nào để người khác truy cập vào tài khoản của bạn và gây ra các thiệt hại.
    Nếu bạn không đăng ký sử dụng sản phầm Dịch vụ tại trang web này liên tục thì TS24 không đảm bảo dữ liệu các năm trước đó của bạn còn được lưu trữ trên máy chủ của TS24 hay không.

 

09. Các quyền sở hữu

 
Bạn công nhận và đồng ý rằng TS24 (hoặc Những người có cấp phép của TS24) sở hữu tất cả quyền, thương hiệu và lợi ích pháp lý trong và đối với Các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại bên trong Các Dịch vụ (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Bạn công nhận thêm rằng Các Dịch vụ có thể chứa thông tin được chỉ rõ là bí mật bởi TS24 và rằng bạn sẽ không làm tiết lộ thông tin như vậy mà không có sự ưng thuận trước bằng văn bản của TS24.

Mặt khác là trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với TS24, không có điều gì trong Các điều khoản cho bạn quyền sử dụng bất kỳ các tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu Dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và các đặc điểm nhãn hàng đặc trưng nào khác của TS24.

Ngoài giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 11 ra, TS24 công nhận và đồng ý rằng công ty không giành quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào của bạn (hoặc người cấp phép của bạn) theo Các điều khoản này trong hoặc đối với bất kỳ Nội dung nào bạn nộp, đăng, chuyển giao hoặc hiển thị trên, hoặc thông qua, Các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Nội dung đó (bất kể các quyền đó có vô tình được đăng ký hay không, và ở bất cứ đâu trên thế giới các quyền đó có thể tồn tại). Mặt khác là trừ khi bạn đã thỏa thuận bằng văn bản với TS24, bạn đồng ý rằng bạn chứa trách nhiệm cho việc bảo vệ và bảo đảm hiệu lực các quyền đó và rằng TS24 không có nghĩa vụ làm điều đó nhân danh bạn.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu thương mại) mà có thể gắn với hoặc được chứa bên trong Các Dịch vụ.

Trừ khi bạn được ủy quyền tuyệt đối để làm thế bằng văn bản bởi TS24, thì bạn đồng ý rằng trong việc sử dụng Các Dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu Dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng của bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo cách mà có khả năng hoặc cố ý tạo ra sự nhầm lẫn về chủ nhân hoặc người dùng được ủy quyền của các nhãn hiệu, tên hoặc biểu trưng đó.

 

10. Giấy phép từ TS24

 
TS24 trao cho bạn một giấy phép mang tính cá nhân, khắp thế giới, miễn tiền bản quyền, không chuyển nhượng được và không dành riêng để sử dụng phần mềm được TS24 cung cấp cho bạn như là một phần của Các Dịch vụ được TS24 cung cấp cho bạn (nhắc đến bên dưới là “Phần mềm”). Giấy phép này nhằm mục đích độc nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Các Dịch vụ được cung cấp bởi TS24, theo lối được phép theo Các điều khoản.

Bạn không được (và bạn không được cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, chỉnh sửa, tạo ra một sản phẩm phái sinh, mổ xẻ phân tích, biên dịch ngược hoặc nói khác đi là cố trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi điều này được ủy quyền tuyệt đối hoặc đòi hỏi bởi pháp luật, hoặc trừ khi bạn đã được đặc biệt bảo rằng bạn có thể làm vậy bởi TS24, bằng văn bản.

Trừ khi TS24 đã đặc biệt cho phép bạn bằng văn bản để làm thế, thì bạn không được chuyển nhượng (hoặc trao một giấy phép con của) các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm, trao một lợi ích bảo mật trong hoặc ngoài các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm, hoặc nói khác đi là chuyển giao bất kỳ phần nào của các quyền của bạn trong việc sử dụng Phần mềm.

 

11. Giấy phép nội dung từ bạn

 
Bạn vẫn duy trì bản quyền và bất kỳ quyền nào khác bạn đã giữ trong Nội dung mà bạn nộp, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Các Dịch vụ. Bằng cách nộp, đăng hoặc hiển thị nội dung, bạn cho TS24 một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, khắp thế giới, miễn tiền bản quyền, và không dành riêng để tái sản xuất, phỏng theo, chỉnh sửa, phiên dịch, xuất bản, trình bày, hiển thị công khai và phân phối bất kỳ Nội dung nào mà bạn nộp, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Các Dịch vụ. Giấy phép này nhằm mục đích độc nhất là cho phép TS24 hiển thị, phân phối hay quảng cáo Các Dịch vụ và có thể thu hồi đối với một số Dịch vụ như được xác định trong Các điều khoản bổ sung của Các Dịch vụ đó.

Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm một quyền để TS24 làm cho Nội dung như vậy sẵn có cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác mà TS24 có quan hệ cho việc cung cấp các Dịch vụ bán sỉ, và sử dụng Nội dung như vậy liên quan đến việc cung cấp các Dịch vụ đó.

Bạn hiểu rằng TS24, trong khi thực hiện các bước kỹ thuật được đòi hỏi để cung cấp Các Dịch vụ cho người dùng, có thể: (a) chuyển giao hoặc phân phối Nội dung của bạn trên nhiều mạng công cộng khác nhau và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau; và (b) thực hiện Những thay đổi trong Nội dung của bạn khi cần thiết để làm cho Nội dung đó phù hợp và thích nghi với các đòi hỏi kỹ thuật của các mạng, thiết bị, Dịch vụ kết nối hoặc phương tiện truyền thông. Bạn đồng ý rằng giấy phép này sẽ cho phép TS24 thực hiện Những hành động này

Bạn xác nhận và bảo đảm với TS24 rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để trao giấy phép trên.

 

12. Các cập nhật phần mềm

 
Phần mềm mà bạn sử dụng thỉnh thoảng có thể tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật từ TS24. Những cập nhật này được thiết kể để cải thiện, tăng cường và phát triển thêm Các Dịch vụ và có thể dưới dạng các sửa lỗi, các chức năng tăng cường, các module phần mềm mới và các phiên bản mới hoàn toàn. Bạn đồng ý nhận Những cập nhật như vậy (và cho phép TS24 cung cấp Những cái này cho bạn) như là một phần của việc bạn sử dụng Các Dịch vụ.

 

13. Kết thúc mối quan hệ của bạn với TS24

 
Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi bị chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc bởi TS24 như được trình bày bên dưới.

Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với TS24, bạn có thể làm thế bằng cách (a) thông báo cho TS24 bất cứ lúc nào và (b) đóng các tài khoản của bạn đối với tất cả Các Dịch vụ mà bạn sử dụng khi TS24 đã làm cho tùy chọn này sẵn có cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của TS24 mà được công bố ở đầu Các điều khoản này.

TS24 có thể, vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn nếu:

    (A) bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản (hoặc đã hành động với thái độ mà cho thấy rõ ràng rằng bạn không nhằm, hoặc không thể tuân thủ với các điều khoản của Các điều khoản);
    (B) TS24 được đòi hỏi làm thế bởi pháp luật (ví dụ như khi một điều khoản của Các Dịch vụ dành cho bạn không hợp pháp hoặc trở nên không hợp pháp);

Không điều gì trong Phần này sẽ ảnh hưởng các quyền của TS24 liên quan đến điều khoản của Các Dịch vụ theo Phần 4 của Các điều khoản.

 

14. SỰ LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM

 
KHÔNG ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM PHẦN 14 VÀ 15, SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN SỰ BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TS24 ĐỐI VỚI CÁC MẤT MÁT MÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT CÁCH HỢP PHÁP BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. MỘT VÀI SỰ PHÁN QUYẾT KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ MỘT SỐ SỰ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN HOẶC GIỚI HẠN HOẶC SỰ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI SỰ CẨU THẢ, VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NGẦM HIỂU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ KÉO THEO. DO VẬY, CHỈ CÁC GIỚI HẠN MÀ HỢP PHÁP THEO QUYỀN PHÁN XÉT CỦA BẠN SẼ ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO PHÁP LUẬT.

BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ SỰ MẠO HIỂM ĐỘC NHẤT CỦA BẠN VÀ RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY” VÀ “SẴN CÓ.”

ĐẶC BIỆT, TS24, CÁC CÔNG TY CON (NẾU CÓ) VÀ LIÊN KẾT CỦA MÌNH, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MÌNH KHÔNG MÔ TẢ HOẶC BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG:

    (A) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ THỎA MÃN CÁC ĐÒI HỎI CỦA BẠN,
    (B) VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG ĐỨT QUÃNG, ĐÚNG GIỜ, BẢO ĐẢM HOẶC KHÔNG CÓ LỖI,
    (C) BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC BẠN NHẬP VÀO VÀ ĐƯỢC CÁC PHẦN MỀM TS24 TÍNH TOÁN RA KẾT QUẢ CHO BẠN SỬ DỤNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%
    (D) VIỆC CÁC KHUYẾT ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHỨC NĂNG CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA LẠI CHO ĐÚNG

KHÔNG LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, BẤT KỂ BẰNG MIỆNG HOẶC VĂN BẢN, ĐƯỢC BẠN LẤY ĐƯỢC TỪ TS24 HOẶC THÔNG QUA HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ SẼ TẠO RA BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN.

TS24 TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH DƯỚI BẤT KỲ DẠNG NÀO, BẤT KỂ NÓI RÕ HAY NGẦM HIỂU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN VỚI CÁC SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGẦM HIỂU VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC THÙ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM.

 

15. SỰ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP

 
TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN TRONG ĐOẠN 14.1 BÊN TRÊN, BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TS24, CÁC CÔNG TY CON VÀ LIÊN KẾT CỦA MÌNH, VÀ NHỮNG NGƯỜI CẤP PHÉP CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

    (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT HOẶC TỔN THẤT NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI, BẤT KỂ ĐƯỢC GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.. ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG THIỆT HẠI KHÔNG GIỚI HẠN VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ LỢI NHUẬN (BẤT KỂ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP), BẤT KỲ MẤT MÁT THIỆN CHÍ HOẶC DANH TIẾNG KINH DOANH NÀO, BẤT KỲ MẤT MÁT DỮ LIỆU DO BỊ VIRUS MÁY TÍNH HAY NGƯỜI KHÁC XÂM NHẬP VÀO HỆ THỐNG CỦA BẠN, HOẶC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC;
    (B) BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI MÀ CÓ THỂ GÂY RA DO BẠN, BAO GỒM:
        BẤT KỲ SỰ THAY ĐỔI NÀO MÀ TS24 THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CHẤM DỨT VĨNH VIỄN HOẶC TẠM THỜI NÀO TRONG VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO BÊN TRONG CÁC DỊCH VỤ);
        SỰ XÓA, HỎNG, HOẶC LÀM SAI TRONG VIỆC LƯU TRỮ BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC CHUYỂN GIAO QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN;
        SỰ SAI XÓT CỦA BẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP CHO TS24 QUA THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN;
        SỰ VÔ Ý CỦA BẠN TRONG VIỆC CẤT GIỮ CÁC CHI TIẾT MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN BẢO ĐẢM VÀ BÍ MẬT

CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TS24 ĐỐI VỚI BẠN TRONG ĐOẠN 15.1 BÊN TRÊN SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ TS24 CÓ HAY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN NHẬN THỨC ĐƯỢC VỀ KHẢ NĂNG BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ VẬY NẢY SINH.

 

16. Các chính sách bản quyền nhãn hiệu thương mại

 
Chính sách của TS24 là phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền có cơ sở mà tuân thủ pháp luật tài sản trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật Bản quyền Millenium kỹ thuật số ở Hoa Kỳ và Việt Nam) và việc chấm dứt các tài khoản có các vi phạm tái diễn.

 

17. Các quảng cáo

 
Một vài dịch vụ được hỗ trợ bởi thu nhập từ quảng cáo và có thể hiển thị các quảng cáo và xúc tiến thương mại. Những quảng cáo này có thể được nhắm mục tiêu đến nội dung thông tin chứa trên các dịch vụ, các truy vấn được đưa ra thông qua các dịch vụ hoặc thông tin khác.

Thái độ, chế độ và phạm vi của quảng cáo được quản lý bởi TS24 thể hiện qua các dịch vụ mà không có thông báo cụ thể đến bạn.

TS24 trao cho bạn quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý rằng TS24 có thể đặt quảng cáo như vậy trên các dịch vụ.

 

18. Nội dung khác

 
Các dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. TS24 có thể không có sự kiểm soát nào với bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài TS24.

Bạn công nhận và đồng ý rằng TS24 không chứa trách nhiệm cho sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên ngoại lai nào như vậy, và không xác nhận chất lượng bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

Bạn công nhận và đồng ý rằng TS24 không chứa trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bạn có thể gánh chứa như là kết quả của sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên ngoại lai đó, hoặc như là kết quả của bất kỳ sự tin cậy nào được bạn đặt lên vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên khác trên, hoặc sẵn có từ, các trang web hoặc tài nguyên như vậy.

 

19. Những sự thay đổi cho Các điều khoản

 
Thỉnh thoảng TS24 có thể thực hiện các thay đổi cho Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản bổ sung. Khi Những thay đổi này được thực hiện, TS24 sẽ làm một bản Các điều khoản Chung mới sẵn có và bất kỳ Các điều khoản bổ sung mới nào sẽ được làm cho sẵn có đối với bạn từ bên trong, hoặc thông qua các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các dịch vụ sau ngày mà Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản bổ sung đã thay đổi, TS24 sẽ coi việc sử dụng của bạn như là sự chấp nhận Các điều khoản Chung hoặc Các điều khoản bổ sung đã cập nhật.

 

20. Các điều khoản pháp chung

 
Thỉnh thoảng khi bạn sử dụng các dịch vụ, bạn có thể (như là kết quả hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ của bạn) sử dụng một dịch vụ hoặc tải xuống một gói phần mềm mà được cung cấp bởi một người hoặc công ty khác. Việc sử dụng những dịch vụ, phần mềm này của bạn có thể chứa các điều khoản riêng biệt giữa bạn và công ty hoặc người liên quan. Nếu vậy, Các điều khoản không ảnh hưởng mối quan hệ pháp lý của bạn với Những công ty hoặc cá nhân khác này.

Các điều khoản thiết lập toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và TS24 và chi phối việc sử dụng các dịch vụ của bạn (nhưng loại trừ bất kỳ dịch vụ nào mà TS24 có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và TS24 liên quan đến các dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng TS24 có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm Những cái liên quan đến các thay đổi cho Các điều khoản, bằng email, thư thường, hoặc các bài đăng trên các dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng nếu TS24 không sử dụng hoặc bảo đảm hiệu lực bất kỳ quyền hoặc sự bồi thường pháp lý nào có chứa trong Các điều khoản (hoặc cái mà TS24 hưởng lợi theo bất kỳ luật hiện hành nào), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của TS24 và rằng Những quyền hoặc sự bồi thường đó sẽ vẫn sẵn có đối với TS24

Nếu bất kỳ Tòa án luật nào, có quyền phán xét để quyết định vấn đề này, ra lệnh rằng bất kỳ điều khoản nào trong Các điều khoản này là vô hiệu, thì điều khoản đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Các điều khoản mà không có ảnh hưởng đến phần còn lại của Các điều khoản. Các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục hữu hiệu và có thể bảo đảm thi hành được.

Bạn công nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên của nhóm của các công ty mà TS24 là công ty mẹ sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với Các điều khoản và rằng các công ty khác như vậy sẽ được trao quyền trực tiếp bảo đảm thi hành, và dựa trên, bất kỳ điều khoản nào của Các điều khoản mà ban một lợi ích (hoặc các quyền có lợi) cho họ. Ngoài điều này ra, không người hoặc công ty nào khác sẽ là bên hưởng lợi thứ ba đối với Các điều khoản.

Các điều khoản, và mối quan hệ của bạn với TS24 theo Các điều khoản, sẽ được chi phối bởi các pháp luật của Việt Nam.