Nếu người khai hải quan doanh nghiệp ưu tiên thì quan hải quan sẽ không thực hiện giám sát khi doanh nghiệp tiêu hủy nguyên liệu tồn kho thừa. Tổ chức, nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) nhận được công văn của doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về việc doanh nghiệp gửi công văn thông báo xin sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu tồn kho dư thừa và được Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp phải xin Giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) có ý kiến như sau:

  • Theo khoản 4 Điều 34 Nghị định 187/2013/NĐ-CP thì: việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khi có văn bản cho phép của Sở Tài nguyên và Môi trường và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Trường hợp không được phép tiêu hủy tại Việt Nam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công.
  • Theo điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì:
  • Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đó nêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  • Nếu người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát.
  • Dựa theo các quy định trên thì ngày 08/12/2015, Bộ Tài chính ban hành công văn số 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị nêu trên tại điểm 8 công văn này để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện. Cụ thể:
  • Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu xử lý nguyên vật liệu dư thừa, máy móc, thiết bị theo hình thức xuất trả, chuyển sang hợp đồng khác, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam thì phải có văn bản thông báo với cơ quan hải quan trước khi thực hiện; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
  • Việc tiêu hủy nguyên liệu, phế liệu, phế phẩm của DNCX thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
  • Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm là chất thải nguy hại hoặc có chứa các thành phần nguy hại thì thực hiện theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.
  • Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm không phải là chất thải nguy hại thì thực hiện theo quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Chương IV Nghị định 38/2015/NĐ-CP.                       

Theo Công văn số 4674/PC-TCHQ ngày 13/07/2017 của Tổng cục Hải quan.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!