Người nộp thuế không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định; mua, bán, trao đổi hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường thì người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp khai bị ấn định thuế.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo về nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Tại Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế:
 • Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:
 • Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
 • Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường.
 1. Tại điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế:
 • Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp sau:
 • Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;
 • Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp
 • Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.
 • Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp.
 1. Căn cứ các quy định trên:
 • Về hoàn thuế GTGT, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định về hoàn thuế GTGT quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng trong từng thời kỳ và hồ sơ thực tế để xử lý theo quy định.
 • Trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai, nếu người nộp thuế vi phạm không cung cấp được các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Hướng dẫn tại công văn 3818/TCT-CS ngày 08/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!