Số thuế GTGT phải nộp/ số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định bằng (=) số thuế GTGT bán ra trừ (-) số thuế GTGT đầu trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh. Nếu phát sinh số thuế GTGT phải nộp trong nước thì được trừ với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu..


Trả lời Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Điểm 4, khoản 3, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
  2. Điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
  • Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.
  1. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu có phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (chuyển nhượng nhà máy) ngoại tỉnh, đã kê khai nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh thì việc xác định số thuế còn phải nộp, số thuế còn được khấu trừ như sau:
  • Số thuế GTGT phải nộp/ số thuế GTGT còn được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước được xác định bằng (=) số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước trừ (-) số thuế GTGT đã nộp của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.
  • Trường hợp phát sinh số thuế GTGT phải nộp trong nước thì được bù trừ với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.
  • Trường hợp phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của đầu vào doanh thu tiêu thụ trong nước hoặc số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh thì không được cộng số chưa khấu trừ hết này với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để đề nghị hoàn thuế theo trường hợp xuất khẩu. Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của hàng trong nước được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Hướng dẫn tại công văn 3842/TCT-KK ngày 09/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!