Đối tượng trú của Việt Nam thu nhập theo những quy định tại Hiệp định này thể phải chịu thuế tại Singapore, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Singapore.


Tổng cục Thuế trả lời về thuế khi chuyển lợi tức từ Singapore về Việt Nam như sau:

  1. Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN: khoản 3, Điều 2 hướng dẫn về các loại thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn; Điều 10 hướng dẫn về thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%;
  2. Căn cứ quy định tại Điều 10, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về Tiền lãi cổ phần; căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 24, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Singapore về Loại bỏ việc đánh thuế hai lần:
  • Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Singapore, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Singapore. Trường hợp thu nhập đó là tiền lãi cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Singapore trả cho một đối tượng cư trú của Việt Nam mà đối tượng đó là một công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10 phần trăm vốn cổ phần của công ty thứ nhất, thì số thuế được khấu trừ sẽ tính đến số thuế Singapore của công ty đó đã nộp trên phần lợi tức dùng để chia tiền lãi cổ phần. Tuy nhiên, số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó.
  1. Trường hợp đối tượng cư trú của Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Singapore, phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%. Trường hợp đối tượng đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại Singapore thì sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Hướng dẫn tại công văn 3849/TCT-HTQT ngày 10/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!