Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT: Số thuế GTGT phải nộp = GTGT x thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.


Tổng cục Thuế trả  lời về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT như sau:

  1. Tại khoản 2 Điều 11 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12; khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT; tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2008/NĐ-CP; tại khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật 13/2008/QH12 quy định:
  • Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  • Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
  • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.
  • Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.
  1. Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên:
  • Trước ngày 01/03/2012, trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  • Từ ngày 01/03/2012, hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp. Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chế tác vàng, bạc, đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp thì không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hướng dẫn tại công văn 3853/TCT-CS ngày 10/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!