Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về hóa đơn và kê khai thuế, lệ phí như sau:

  1. Căn cứ điểm 2, mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT: đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
  2. Căn cứ quy định tại điểm 2.13c mục IV phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC thì:
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT.
  1. Căn cứ khoản 4 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTC:
  • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
  1. Căn cứ điểm 2.11 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC; căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC: tại khoản 10 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; khoản 4 Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT; căn cứ Điểm 2.11 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hóa đơn.
  2. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng khu dân cư để bán thì về nguyên tắc người bán (chủ đầu tư) phải xuất hóa đơn giao cho khách hàng (người mua - người tiêu dùng) khi mua bất động sản trả tiền theo tiến độ.

Tại công văn, Cục Thuế có nêu: Công ty A được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện xây dựng hạ tầng khu dân cư Dự án Khu đô thị, sau đó Công ty A ký hợp đồng chuyển nhượng lại một số ô đất cho Công ty B và Công ty B tiếp tục chuyển nhượng lại cho các cá nhân.

Tuy nhiên, Cục Thuế không nêu rõ khoản tiền mà Công ty B nhận từ các cá nhân đã chuyển cho Công ty A chưa? Công ty A đã kê khai nộp thuế đối với khoản tiền của các cá nhân (nhận được từ Công ty B) như thế nào?

Trường hợp nhà đầu tư thứ cấp (Công ty B) không xuất hóa đơn cho khách hàng thì chủ đầu tư (Công ty A) có xuất hóa đơn được không?

Cục Thuế cũng không nêu rõ tình hình thực tế về việc Công ty CP A thỏa thuận việc hỗ trợ giải quyết một phần thiệt hại trong vụ án Lương Xuân Cường cho khách hàng đã nộp tiền đăng ký mua đất dự án của Công ty B, việc chuyển nhượng ô đất tại Dự án cho khách hàng bị hại thực hiện cụ thể như thế nào? và không có kiến nghị xử lý cụ thể.

Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ chế độ quy định nêu trên và tình hình thực tế để giải quyết theo quy định.

Hướng dẫn tại công văn 3977/TCT-CS ngày 16/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!