Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.


Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế GTGT như sau:

 1. Tại điểm c.2 khoản 1.2 Điều 1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC quy định:
 • Riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định:
  • TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;
  • nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học;
  • TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư).
 1. Tại điểm c.1 khoản 1.2 Điều 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định:
 • Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
 1. Tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
 • Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.
 1. Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 3362/CT-KTr2, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: số thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 không thuộc trường hợp thu hồi hoàn thuế.

Hướng dẫn tại công văn 4001/TCT-CS ngày 17/10/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!