Người nộp thuế đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ để xuất cho khách hàng đối với khoản tiền thu được từ việc bán căn hộ đồng thời người nộp thuế văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước thì Cục Thuế sẽ xem xét, chấp thuận cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ.


Trả lời về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn như sau:
  • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đế tiếp tục quá trình sản xuất).
  1. Theo hướng dẫn tại công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về sử dụng hóa đơn lẻ:
  • Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.
  • Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết.
  • Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.
  1. Căn cứ các quy định trên, trường hợp người nộp thuế đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ để xuất cho khách hàng đối với khoản tiền thu được từ việc bán căn hộ đồng thời người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước thì Cục Thuế sẽ xem xét, chấp thuận cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ.

Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Hướng dẫn tại công văn 77479/CT-TTHT ngày 22/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!