Ngày 22/02 01/03/2019 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.


Trong 02 đợt cập nhật này, có 98 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 14/2019/NĐ-CP
(01/02/2019)
Sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP
2 5417/TCT-CS
(28/12/2018)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư xây dựng
3 270/TCT-HTQT
(24/01/2019)
Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Macao
4 11338/CT-TTHT
(22/03/2017)
Giải đáp thời gian trích khấu hao tài sản cố định
5 58324/CT-TTHT
(25/08/2017)
Trả lời chính sách thuế về lệ phí môn bài
6 72997/CT-TTHT
(13/11/2017)
Lệ phí môn bài với văn phòng đại diện
7 73375/CT-TTHT
(14/11/2017)
Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bán cổ phiếu
8 78924/CT-TTHT
(06/12/2017)
Trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết
9 80821/CT-TTHT
(18/12/2017)
Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài
10 80827/CT-TTHT
(18/12/2017)
Chi phí khấu hao tài sản cố định thuê tài chính
11 80828/CT-TTHT
(18/12/2017)
Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
12 82014/CT-TTHT
(22/12/2017)
Lệ phí môn bài
13 1041/CT-TTHT
(08/01/2018)
Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi
14 1520/CT-TTHT
(10/01/2018)
Hướng dẫn trích lập dự phòng cổ phiếu
15 3662/CT-TTHT
(23/01/2018)
Xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
16 29575/CT-TTHT
(14/05/2018)
Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế thu nhập cá nhân
17 43330/CT-TTHT
(25/06/2018)
Thông tin địa chỉ Công ty ghi trên hóa đơn
18 67773/CT-TTHT
(08/10/2018)
Kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn khi bán hồ sơ mời thầu
19 71131/CT-TTHT
(25/10/2018)
Ghi nhận chi phí hợp lý
20 82465/CT-TTHT
(17/12/2018)
Chính sách thuế - bù trừ công nợ
21 85037/CT-TTHT
(27/12/2018)
Chi phí thuê lao động và chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
22 85039/CT-TTHT
(27/12/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
23 85042/CT-TTHT
(27/12/2018)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
24 85048/CT-TTHT
(27/12/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần
25 85049/CT-TTHT
(27/12/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần
26 712/CT-TTHT
(07/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng với đề tài nghiên cứu khoa học
27 1750/CT-TTHT
(14/01/2019)
Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và bù trừ công nợ
28 1751/CT-TTr3
(14/01/2019)
Phối hợp cung cấp thông tin
29 1755/CT-TTHT
(14/01/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
30 2556/CT-TTHT
(17/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng dự án ODA
31 2557/CT-TTHT
(17/01/2019)
Chứng từ giảm trừ gia cảnh hợp lệ
32 2558/CT-TTHT
(17/01/2019)
Kê khai hóa đơn bỏ sót
33 2559/CT-TTHT
(17/01/2019)
Khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
34 2560/CT-TTHT
(17/01/2019)
Đồng tiền trên hóa đơn
35 2643/CT-TTHT
(17/01/2019)
Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
36 2860/CT-TTHT
(18/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
37 2865/CT-TTHT
(18/01/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng
38 2866/CT-TTHT
(18/01/2019)
Tính vào chi phí được trừ với hóa đơn xuất sai thời điểm
39 2910/CT-TTHT
(18/01/2019)
Hóa đơn lẻ
40 2961/CT-TTHT
(18/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
41 2962/CT-TTHT
(18/01/2019)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
42 2966/CT-TTHT
(18/01/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với tiền phạt vi phạm hợp đồng
43 2968/CT-TTHT
(18/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
44 2969/CT-TTHT
(18/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
45 2971/CT-TTHT
(18/01/2019)
Xác định chi phí được trừ đối với hàng hóa là rượu dùng để tặng quà cho khách hàng
46 2972/CT-TTHT
(18/01/2019)
Miễn thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc
47 2973/CT-TTHT
(18/01/2019)
Lập bảng kê danh mục hàng hóa kèm theo hóa đơn điện tử
48 2978/CT-TTHT
(18/01/2019)
Văn phòng đại diện bán thanh lý tài sản
49 2979/CT-TTHT
(18/01/2019)
Kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
50 3228/CT-TTHT
(21/01/2019)
Thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên phải cử từ công ty mẹ
51 3500/CT-TTHT
(22/01/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
52 3778/CT-TTHT
(23/01/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ điều trị ung thư
53 3779/CT-TTHT
(23/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
54 3780/CT-TTHT
(23/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi từ thiện
55 3783/CT-TTHT
(23/01/2019)
Xử lý hóa đơn viết sai
56 3791/CT-TTHT
(23/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
57 4102/CT-TTHT
(24/01/2019)
Năm đầu tiên áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi
58 4401/CT-TTHT
(25/01/2019)
Chính sách thuế đối với chi phí hợp đồng hợp tác kinh doanh
59 4584/CT-TTHT
(28/01/2019)
Chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
60 4585/CT-TTHT
(28/01/2019)
Giải đáp chính sách thuế về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
61 4586/CT-TTHT
(28/01/2019)
Lệ phí môn bài
62 4587/CT-TTHT
(28/01/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
63 4588/CT-TTHT
(28/01/2019)
Ghi nhận chi phí đối với việc nộp quỹ phòng chống thiên tai
64 4589/CT-TTHT
(28/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
65 4799/CT-TTHT
(29/01/2019)
Chính sách chuyển nhượng cổ phiếu là cổ tức nhận được và cổ phiếu là thặng dư vốn cổ phần
66 5143/CT-TTHT
(30/01/2019)
Sử dụng hóa đơn cho kho hàng
67 5147/CT-TTHT
(30/01/2019)
Trích lập dự phòng đầu tư tài chính
68 5152/CT-TTHT
(30/01/2019)
Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân
69 5154/CT-TTHT
(30/01/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
70 5276/CT-TTHT
(30/01/2019)
Mua hóa đơn của cơ quan thuế
71 6005/CT-TTHT
(01/02/2019)
Hóa đơn hàng bán trả, đổi lại
72 6007/CT-TTHT
(01/02/2019)
Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế
73 6009/CT-TTHT
(01/02/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
74 6069/CT-TTHT
(01/02/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
75 6075/CT-TTHT
(01/02/2019)
Chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp
76 6076/CT-TTHT
(01/02/2019)
Trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp tư nhân
77 6077/CT-TTHT
(01/02/2019)
Thuế nhà thầu
78 6114/CT-TTHT
(12/02/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
79 6222/CT-TTHT
(13/02/2019)
Xử lý hóa đơn đã lập
80 10123/CT-TTHT
(16/10/2017)
Trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi
81 1063/CT-TTHT
(01/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
82 1080/CT-TTHT
(01/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
83 1219/CT-TTHT
(08/02/2018)
Chính sách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
84 1230/CT-TTHT
(08/02/2018)
Chi phí được trừ
85 1251/CT-TTHT
(08/02/2018)
Chi phí được trừ
86 1316/CT-TTHT
(09/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
87 1422/CT-TTHT
(13/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
88 1467/CT-TTHT
(22/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
89 1562/CT-TTHT
(28/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
90 1565/CT-TTHT
(28/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
91 1568/CT-TTHT
(28/02/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
92 1616/CT-TTHT
(28/02/2018)
Chi phí được trừ
93 1703/CT-TTHT
(05/03/2018)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
94 1705/CT-TTHT
(05/03/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
95 2168/CT-TTHT
(23/03/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
96 2290/CT-TTHT
(27/03/2018)
Khoản chi đối với lao động
97 5026/CT-TTHT
(31/05/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
98 5966/CT-TTHT
(20/06/2018)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí