Đối với hạng mục đầu đã hoàn thành, phát sinh doanh thu thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh thu, số thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh doanh thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thì được xem xét giải quyết hoàn thuế; đối với những hạng mục còn lại đang đầu tư, Công ty tiếp tục khai số thuế GTGT đầu vào của dự án dầu thực hiện trừ với với việc khai thuế GTGT.


Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH MGA Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ hướng dẫn tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn khai thuế GTGT; căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC
  2. Theo các căn cứ, hướng dẫn trên và hồ sơ Công ty cung cấp:
  • Trường hợp dự án đầu tư “Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp Treo Núi Sâm” do Công ty trực tiếp quản lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đâu tư, Công ty thành lập công ty TNHH MGA chi nhánh An Giang tại tỉnh An Giang nhằm mục đích bàn giao dự án đầu tư cho Chi nhánh quản lý sau khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động:
  • Nếu dự án đầu tư chia ra nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư: Đối với hạng mục đầu tư đã hoàn thành, phát sinh doanh thu thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh thu, số thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh doanh thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, điều kiện tại khoản 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì được xem xét giải quyết hoàn thuế. Công ty bàn giao số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn, số thuế GTGT đầu ra của hạng mục đầu tư phát sinh doanh thu cho Chi nhánh để kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT nộp cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh tại địa bàn phát sinh doanh thu (Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).
  • Đối với những hạng mục còn lại đang đầu tư, Công ty tiếp tục kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án dầu tư trên tờ khai thuế GTGT mẫu 02/GTGT và thực hiện bù trừ với với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết thì Công ty đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế thành phố HCM) giải quyết hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.
  • Nếu dự án đầu tư không chia giai đoạn, hạng mục đầu tư mà dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu thì không được hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh thu, số thuế GTGT đầu vào phát sinh trước thời điểm phát sinh doanh thu nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, điều kiện tại khoản 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC thì được xem xét giải quyết hoàn thuế. Công ty bàn giao số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn, số thuế GTGT đầu ra của dự án đầu tư cho Chi nhánh kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh tại địa bàn phát sinh doanh thu (Chi cục Thuế thành phô Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Hướng dẫn tại công văn 4261/TCT-KK ngày 01/11/2018 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!