sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.


Tổng cục Thuế trả lời về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

  1. Tại khoản 1 Điều 45 quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Tại Điều 84 Luật dân sự số 91/2012/QH13 quy định về chi nhánh như sau:
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
  • Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.”
  1. Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn:
  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  1. Thực tế trường hợp Công ty điện lực Dầu khí Nhơn Trạch là chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Khi Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì Công ty điện lực Dầu khí Nhơn Trạch vẫn là chi nhánh của Doanh nghiệp sau chuyển đổi, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh không thay đổi so với trước. Do vậy không thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Trường hợp chi nhánh có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì chuyển sang kỳ sau khấu để khấu trừ tiếp.

 

Hướng dẫn tại công văn 4657/TCT-DNL ngày 23/11/2018 của Tổng cục Thuế.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!