Thu nhập do một đối tượng trú của một Nước kết thu được từ các hoạt động dịch vụ ngành nghề hay các hoạt động tính chất độc lập khác sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi đối tượng đó thường xuyên một sở cố định Nước kết kia để tiến hành các hoạt động của mình. Nếu đối tượng đó một sở cố định như trên, thu nhập thể bị đánh thuế tại Nước kết kia nhưng chỉ trên phần thu nhập được phân bổ cho sở cố định đó.


Trả lời Công ty cổ phần Eveipia Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về chính sách thuế TNCN đối với dịch vụ cá nhân độc lập, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  1. Căn cứ Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; căn cứ Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.
  • Tại Điều 28 định nghĩa thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập.
  • Tại Điều 29 quy định về xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập.
  1. Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Đại Hàn Dân quốc về tránh đánh Thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.
  • Tại Điều 14 quy định về hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập:
  • Thu nhập do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ các hoạt động dịch vụ ngành nghề hay các hoạt động có tính chất độc lập khác sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ khi đối tượng đó thường xuyên có một cơ sở cố định ở Nước ký kết kia để tiến hành các hoạt động của mình. Nếu đối tượng đó có một cơ sở cố định như trên, thu nhập có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia nhưng chỉ trên phần thu nhập được phân bổ cho cơ sở cố định đó.
  • Thuật ngữ “dịch vụ ngành nghề” bao gồm chủ yếu những hoạt động khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục hay giảng dạy mang tính chất độc lập cũng như các hoạt động độc lập của các thầy thuốc, bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nha sĩ và kế toán viên.
  1. Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp cá nhân người Hàn Quốc là cá nhân không cư trú tại Việt Nam theo quy định Luật thuế TNCN nếu phát sinh thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập và thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 29 Thông tư số 205/2013/TT-BTC thì cá nhân người Hàn Quốc không được miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Hướng dẫn tại công văn 78662/CT-TTHT ngày 28/11/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!