Người nộp thuế hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, vãng lai ngoại tỉnh không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế trụ sở chính thì người nộp thuế phải nộp hồ khai thuế cho quan thuế quản tại địa phương hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.


Tổng cục Thuế trả lời về khấu trừ 2% thuế vãng lai ngoại tỉnh như sau:

  1. Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thuế GTGT; khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.
  2. Tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về địa điểm và thủ tục nộp thuế:
  • Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộ điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.
  1. Căn cứ các quy định trên:
  • Trường hợp Tổng công ty xây dựng Trường Sơn có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
  • Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, vãng lai ngoại tỉnh mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh.
  • Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Số thuế GTGT do kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu.
  • Trường hợp Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nếu có số tiền thuế được coi là nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

 

Hướng dẫn tại công văn 4296/TCT-CS ngày 05/11/2018 của Tổng cục Thuế.Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!