Số tiền truy thu đóng BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập cán bộ bệnh binh được tính theo tỉ lệ phần % x mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương sở tiền lãi theo quy định. Trong đó tỉ lệ % được tính: từ 10/1995-12/2006 bằng 15%, 01/2007-12/2009 bằng 16%, 01/2010-12/2011 bằng 18%, 01/2012-12/2013 bằng 20%, 01/2014 đến nay bằng 22%.


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh.

Đối với giáo viên mầm non ngoài công lập có thời gian làm việc từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc, số tiền truy thu BHXH tính theo tỉ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung, hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH. Cụ thể, tỉ lệ phần trăm được tính như sau:

- Từ tháng 10/1995 đến 12/2006: Bằng 15%, trong đó người lao động (NLĐ) truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

- Từ tháng 01/2007 đến 12/2009: Bằng 16%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

- Từ tháng 01/2010 đến 12/2011: Bằng 18%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 6%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

- Từ tháng 01/2012 đến 12/2013: Bằng 20%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 7%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

- Từ tháng 01/2014 đến nay: Bằng 22%, trong đó NLĐ truy đóng bằng 8%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

Hồ sơ truy thu BHXH bao gồm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, Hợp đồng lao động, giấy tờ gốc có liên quan thể hiện có làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non.

Nếu trường hợp không còn đầy đủ các hồ sơ gốc như trên thì cung cấp giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tiền lương, tiền công… kèm theo xác nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật

Bên cạnh đó, cán bộ xã là bệnh binh các hạng cũng thuộc đối tượng truy thu BHXH bắt buộc.

UBND cấp xã cần lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đồng thời, thu tiền truy đóng BHXH của cán bộ xã và chuyển đủ số tiền truy đóng BHXH và tiền lãi vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Nội dung tại công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/03/2019 của BHXH Việt Nam.


Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!