thể cộng dồn đóng BHXH 15 năm trong 01 lần được không?


Bà Nguyễn Thị Hai (Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh) hỏi: Tôi sinh năm 1962, không nghề nghiệp, nay tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện được không? Nếu được, tôi có thể đóng 01 lần cho số tiền cả 15 năm cộng dồn lại không? Như vậy, khi nào tôi sẽ được nhận lương hưu? Tôi chọn mức thu nhập 1.500.000 đồng/tháng làm mức đóng, tôi muốn đóng 01 lần 54.650.000 đồng luôn có được không?

Tại Công văn số 105/BHXH-QLT ngày 22/02/2019 về Trả lời kiến nghị công dân về tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Trà Vinh thông tin:

Theo quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất: Đóng hằng tháng; đóng 03 tháng/lần; đóng 06 tháng/lần; đóng 12 tháng/lần; đóng 01 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm/lần; đóng 01 lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, bà được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và có thể chọn phương thức đóng 05 năm/lần cho đủ ít nhất 10 năm đóng BHXH. Sau đó, bà có thể đóng 01 lần cho những năm còn lại (không quá 10 năm) để đủ 20 năm đóng BHXH và được hưởng lương hưu, chứ không thể đóng 01 lần cho 15 năm theo như yêu cầu của bà. Đề nghị bà liên hệ với BHXH huyện Cầu Kè hoặc Đại lý Thu BHXH nơi cư trú để làm thủ tục tham gia và có hướng dẫn cụ thể.

 


Nguồn: BHXH Việt Nam