Ban Kinh tế Trung ương: Tăng cường sự hỗ trợ cho Ngành BHXH


Theo báo cáo do Ủy viên Ban Cán sự, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trình bày, ngay sau khi Luật BHXH năm 2014 được ban hành, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Đến nay, đã có 06 Nghị định, 01 Quyết định và 04 Thông tư được ban hành.

BHXH Việt Nam đã ban hành đầy đủ các bộ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ để triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 gồm các quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; quy định về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, quy định về quản lý, chi trả các chế độ BHXH.

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/3/2015 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, ngày 14/4/2015 BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục đăng ký, tham gia, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đều được rà soát chi tiết đến từng thành phần hồ sơ và tiêu thức trên các mẫu biểu, tờ khai theo hướng hạn chế tối đa việc khai báo của tổ chức, cá nhân; người kê khai tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai, cơ quan BHXH tăng cường hậu kiểm; hạn chế tối đa việc yêu cầu người kê khai phải lấy xác nhận của các cơ quan chức năng. Qua đó, tạo thuận lợi và tiết giảm thời gian, chi phí cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục BHXH.

Báo cáo cũng nêu rõ một số khó khăn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT  như phát triển đối tượng, cân đối quỹ hưu trí, tử tuất, một số văn bản hướng dẫn chậm ban hành, tình hình nợ đọng BHXH, lạm dụng, trục lợi, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh BHYT,…

Các đại biểu cũng thảo luận về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và một số vấn đề xã hội đang quan tâm.

Sau khi nghe các đại biểu hai cơ quan thảo luận, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành BHXH trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và nhấn mạnh, BHXH, BHYT là chính sách rất căn bản, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ghi nhận những kiến nghị và chia sẻ khó khăn với Ngành BHXH, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, sẽ có các kiến nghị để tăng cường sự hỗ trợ cho Ngành BHXH vì đều xuất phát từ cơ sở thực tiễn hoạt động của Ngành.

Đồng ý với đề xuất của BHXH Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức Hội thảo “Chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp phát triển bền vững” và xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH giai đoạn 2012-2017 theo mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định sẽ cử các cán bộ có năng lực tham gia với mục tiêu xây dựng luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển của Ngành BHXH. Trên cơ sở đánh giá của Đề án, hội thảo để báo cáo Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết 21-NQ/TW được chính xác và có giá trị thực tiễn cao hơn, phù hợp với tổ chức quốc tế và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Bí thư Ban Cán sự, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực giúp đỡ BHXH Việt Nam trong việc xây dựng, thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bày tỏ mong muốn Ban tiếp tục đồng hành cùng BHXH Việt Nam trong thời gian tới./.

Nguồn: Theo BHXHVN