Từ ngày 18/10/2016, Khi phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi quan BHXH ngay trong tháng đó. Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp thẻ BHYT giá trị sử dụng đến hết tháng đó. quan BHXH không thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm.


Thực hiện Công văn 3881/BHXH-ST về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT và thay thế Công văn 1814/BHXH-ST của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, thay thế Khoản 1 “Thu hồi thẻ BHYT” của Công văn 1989/BHXH-QLT về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT, như sau:

            - Khi có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó. Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm.

            - Các đơn vị cần lưu ý:

+        Thực hiện báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử để xác định ngày báo giảm.

+        Nếu gởi hồ sơ qua bưu điện thì ngày báo giảm tính từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

+        Thông báo cho người lao động khi thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì đăng ký ngay tham gia BHYT hộ gia đình (trước 10 ngày khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng) nhằm đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

+        Trường hợp người lao động báo giảm đang mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo, nguy hiểm có yêu cầu đóng hết giá trị thẻ còn lại để khám chữa bệnh trong khi chờ tham gia BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo yêu cầu của người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

- Công văn 2533/BHXH-QLT bãi bỏ khoản 1 Công văn 1989/BHXH-QLT.

- Công văn 2533/BHXH-QLT có hiệu lực từ ngày 18/10/2016. 

Nội dung tại công văn số 2533/BHXH-QLT ngày 18/10/2016 của BHXH Thành Phố.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!