Từ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp quản sổ BHXH. quan BHXH sẽ thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động sau khi đã soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH của người lao động vào sở dữ liệu đã được nghiệm thu. Đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định 1443-LĐTBXH thì được cấp lại (tờ bìa toàn bộ tờ rời).


Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì kể từ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp và quản lý sổ BHXH, theo đó BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý như sau:

            - Thực hiện kiểm tra thông tin ghi trên sổ BHXH của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động với các nội dung như:

+        Về nhân thân: Họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch.

+        Thời gian tham gia BHXH: quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động.

+        Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, tên đơn vị.

+        Tiền lương, thâm niên nghề, phụ cấp đóng BHXH, BHTN.

+        Nơi làm việc: địa danh nơi làm việc của người lao động (xã, huyện, tỉnh).

            - Đối với cơ quan BHXH:

+        Thu sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), ký xác nhận.

+        Nếu sổ BHXH chưa đúng, chưa đủ thông tin; sổ BHXH bị rách, nhòe không đọc được thông tin: lập Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) chi tiết theo từng sổ BHXH, chậm nhất sau 03 ngày đơn vị phải bổ sung hồ sơ.

            - Đối với đơn vị:

+        Nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) từ cơ quan BHXH; chuyển người lao động xác nhận trên Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03); nhận lại, ký xác nhận và chuyển cơ quan BHXH.

+        Nhận Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) từ cơ quan BHXH, chuyển người lao động bổ sung hồ sơ; nhận lại và chuyển cơ quan BHXH.

- Đối với người lao động:

+        Nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) từ đơn vị, kiểm tra và ký xác nhận. Trường hợp thông tin chưa đúng thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo hồ sơ, gửi đơn vị.

+        Nhận Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) từ đơn vị (nếu có). Bổ sung hồ sơ và gửi lại đơn vị.

            - Cơ quan BHXH chỉ thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH của người lao động vào cơ sở dữ liệu và đã được nghiệm thu.

            - Đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định 1443-LĐTBXH thì được cấp lại (tờ bìa và toàn bộ tờ rời). Toàn bộ sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định 1443-LĐTBXH đục lỗ và lưu tại Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Phòng hồ sơ) của BHXH tỉnh.

            - Đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quyết định 3339/QĐ-BHXH, Quyết định 1518/QĐ- BHXH ngày 20/12/2011 và Quyết định 1035/QĐ-BHXH (tờ bìa và tờ rời) thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế. 

 

Nội dung tại công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!