Dựa trên sở tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT, sở KCB sẽ thanh toán chi phí KCB BHYT đối với thẻ BHYT còn hạn sử dụng người tham gia BHYT đang đóng BHYT cũng như không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với thẻ BHYT còn hạn sử dụng, nhưng tại thời điểm KCB người tham gia đã báo giảm đóng BHYT.


Ngày 20/6/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có Quyết định 917/QĐ-BHXH về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 2.0. Để thống nhất việc quản lý dữ liệu và tra cứu thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT. BHXH Việt Nam có hướng dẫn:

            - Về quản lý dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT: mọi phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT cập nhật vào chương trình quản lý thu và quản lý sổ thẻ được tự động chuyển về BHXH Việt Nam. Cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT của người tham gia BHYT, được tập trung tại Trung tâm dữ liệu của BHXH Việt Nam.

            - Quy trình cập nhật và tra cứu thông tin về thẻ BHYT:

+        Các đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu tại Quyết định 959/QĐ-BHXH. Trường hợp lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

+        Đối với cơ quan BHXH: Phòng/Tổ quản lý thu tiếp nhận hồ sơ và dữ liệu điện tử, sau đó kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên danh sách, tờ khai đồng thời cập nhật và xử lý dữ liệu trên phần mềm quản lý thu, cụ thể:

o   Giảm đối tượng; điều chỉnh mức đóng BHYT của những trường hợp báo giảm; giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT.

o   Chuyển dữ liệu tăng, giảm người tham gia BHYT sang phần mềm quản lý sổ thẻ để tự động kết chuyển về BHXH Việt Nam.

+        Đối với các cơ sở KCB BHYT: các cơ sở KCB BHYT khi tiếp nhận thẻ BHYT phải thực hiện tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT theo hướng dẫn tại Điểm 4 Công văn 2723/BHXH-CSYT. Trên cơ sở kết quả kiểm tra sẽ:

o   Thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng và người tham gia BHYT đang đóng BHYT.

o   Không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp thẻ BHYT còn hạn sử dụng, nhưng tại thời điểm KCB người tham gia đã báo giảm đóng BHYT.

- Công văn 3881/BHXH-ST Công văn 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016 về việc thu hồi thẻ BHYT của BHXH Việt Nam.

- Công văn 3881/BHXH-ST có hiệu lực từ ngày 07/10/2016.  

Nội dung tại công văn số 3881/BHXH-ST ngày 07/10/2016 của BHXH Việt Nam.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!