Các sở KCB (cả trung ương địa phương) trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố (Kom Tum, Trà Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Nội, Hải Dương, Đăk Nông, Bình Dương, Đăk Lawk, Gia Lai, Phú Yên, Nam, Long An) sẽ thực hiện mức giá bao gồm cả chi phí tiền lương theo khoản 2 Điều 5 Thông 37 từ ngày 12/10/2016.


Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT- BYT-BTC để quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Hiện nay, các cơ sở KCB trên toàn quốc đã thực hiện xong mức giá bước 1 (gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù) từ 01/3/2016, từ tháng 8/2016 mới thực hiện mức giá bước 2 (có tiền lương) tại 16/63 tỉnh, thành phố.

            Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và dựa vào tình hình thực tế, Bộ Y tế thông báo thời điểm thực hiện bước 2 giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả tiền lương theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 37 cho 16 tỉnh, thành phố (đợt 2), cụ thể như sau:

            - Các cơ sở KCB (cả trung ương và địa phương) trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố (Kom Tum, Trà Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Đăk Nông, Bình Dương, Đăk Lawk, Gia Lai, Phú Yên, Hà Nam, Long An) thực hiện mức giá bao gồm cả chi phí tiền lương theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 37 từ ngày 12/10/2016.

- Trường hợp các cơ sở KCB chưa hoàn thành việc cập nhật mức giá dịch vụ KCB BHYT vào phần mềm thanh toán chi phí KCB BHYT ngày 12/10/2016 thì sẽ thực hiện sau khi đã hoàn thành việc cập nhật.

 - Các đơn vị, địa phương còn lại (trừ 16 tỉnh, thành phố đã được điều chỉnh từ tháng 8/2016, 16 tỉnh, thành phố được điều chỉnh đợt này và các đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 37) tiếp tục thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù theo khoản 1 Điều 5 của Thông tư 37 cho đến khi Bộ Y tế có văn bản thông báo mới.

            - Mức giá có tiền lương chỉ áp dụng cho người có thẻ BHYT nên không ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố 16 tỉnh, thành nêu trên thực hiện một số nội dung sau:

+        Thông báo và chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện mức giá dịch vụ KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Tài chính tại Thông tư 37.

+        Chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn phải niêm yết công khai, thông báo rộng rãi việc áp dụng giá mới.

+        Đối với người bệnh đang có đợt điều trị ngoại trú hoặc nội trú, bắt đầu trước và kết thúc sau ngày thực hiện mức giá mới thì áp dụng mức giá hiện đang thực hiện cho đến khi người bệnh ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị.

+        Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ KCB cho người nghèo, đề nghị Sở Y tế khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, bố trí ngân sách, huy động kinh phí, sử dụng một phần kết dư quỹ KCB theo quy định của pháp luật về BHYT.

+        Chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố trích một phần chênh lệch thu lớn hơn chi vào Quỹ hỗ trợ KCB theo quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP.  

Nội dung tại công văn số 7354/BYT-KH-TC ngày 07/10/2016 của Bộ Y Tế.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!