Để đảm bảo tốt việc cung cấp trao đổi thông tin theo Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam BHXH Việt Nam thì hàng năm, trước ngày 30/6, BHXH tỉnh BHXH huyện phải cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH do đơn vị mình quản gồm các thông tin về số người, số tiền đóng BHXH cho tổ chức công đoàn cùng cấp để phục vụ nhu cầu quản lý.


Để tăng cường sự phối hợp trong việc thực hiện khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và BHXH Việt Nam xây dựng Quy chế phối hợp làm việc như sau:     

            - Quy chế phối hợp này quy định về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể người lao động.

            - Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (BHXH huyện) và các đơn vị thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam….

            - Các thông tin trao đổi, cung cấp giữa hai bên gồm:

+        Các thông tin chuẩn bị cho việc khởi kiện và thông tin bổ sung trong quá trình khởi kiện:

o   BHXH cung cấp:

  • Danh sách của các đơn vị nợ tiền BHXH cần phải khởi kiện, hồ sơ xác định nợ theo quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH.
  • Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS).
  • Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C05-TS) nếu có.
  • Danh sách của đơn vị sử dụng lao động mà cơ quan BHXH đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính.

o   Thông tin do tổ chức Công đoàn cung cấp: Danh sách đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị khởi kiện để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ….

+        Các thông tin về kết quả khởi kiện: Công đoàn các cấp thông báo về tình hình và kết quả khởi kiện các đơn vị nợ BHXH tại địa phương cho cơ quan BHXH cùng cấp.

- Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin: trao đổi, cung cấp bằng văn bản, trao đổi, cung cấp thông tin qua mạng internet…

            - Thời hạn trao đổi, cung cấp thông tin:

+        Đối với thông tin cung cấp định kỳ: thông tin cung cấp định kỳ hàng quý thực hiện trước ngày 25 tháng đầu quý sau.

+        Đối với thông tin cung cấp không định kỳ: Bên được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp cho Bên yêu cầu theo đúng thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu.

            - Người có thẩm quyền yêu cầu và cung cấp thông tin bao gồm:

+        Trong ngành BHXH: Giám đốc BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH huyện.

+        Tổ chức Công đoàn:

o   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

o   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn KCN.

- Hàng năm, trước ngày 30/6, BHXH tỉnh và BHXH huyện cung cấp danh sách đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH do đơn vị mình quản lý gồm các thông tin về số người, số tiền đóng BHXH cho tổ chức công đoàn cùng cấp để phục vụ nhu cầu quản lý.

            - Quy chế 3601/QCPH-TLĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2016.  

Nội dung tại công văn số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/09/2016 của Tổng LĐLĐ Việt nam – BHXH Việt Nam.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể xem tại đây!