Kính gửi Quý doanh nghiệp,

Ngày 12/09/2018 Chính phủ vừa ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức , cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem chi tiết nghị định tại đây