KySo - số các hồ điện tử

KySo là ứng dụng dành cho người quản lý sử dụng chữ ký số để duyệt hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị. Khi người làm công tác chuyên môn sử dụng các ứng dụng TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe, Pay24, SM24 trình ký các hồ sơ thuế, hải quan, BHXH, thống kê, nộp thuế/ thanh toán, hợp đồng... người quản lý dễ dàng duyệt qua chữ ký số công cộng các nội dung trên hoặc từ chối duyệt. Đây là nơi tra cứu các lịch sử giao dịch các hồ sơ giao dịch điện tử.