Pay24 - Nộp thuế & Ủy nhiệm chi điện tử

Pay24 là cổng thanh toán và nộp thuế cho cá nhân và tổ chức. Hỗ trợ kết nối dữ liệu khai thuế, thông quan, thương mại điện tử... để nộp thuế, thanh toán điện tử trên hệ thống internet banking sẵn có của người dùng.
Xem hướng dẫn và Tải bản đăng ký tại đây